هوتانه

وبلاگ تخصصی تاریخ ایران باستان

نام های ایرانی برای فرزندان پسر و دختر
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٧

کورش: محبوبترین نام ایرانی تنها پادشاه ایرانی که نامش در قرآن و تورات با نیکی و افتخار آمده است.

داریوش:  در اصل داریووهوشه بوده است. پادشاه بزرگ ایران زمین به معنای دارنده نیکی

شاپور: نام چند تن از پادشاهان ساسانی . شاپور اول پادشاهی که توانست سه امپراتور بزرگ روم را اسیر و به قتل برساند. شاپور دوم کسی که با 70 سال پادشاهی بیشترین دوره حکومت را در طول تاریخ ایران داشته است.

فرنه باز: از سپه سالاران به نام هخامنشی

فرانک : سیاه گوش ، نام مادر فریدون ، نام همسر بهرام گور ساسانی.

هوتانه: به یونانی اوتانس.اولین شخصی که درتاریخ ایران خواستار دموکراسی وضد حکومت استبدادی بود

سورنا: سردار رشید و پرآوازه ایرانی که با تنها ده هزار نفر توانست بیش از 60 هزار سپاه روم به رهبری کراسوس قاتل اسپارتاکوس را نابود سازد.

ارژنگ : به معنای  آرایش - کتاب مانی نقاش - دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت.

آریوبرزن: سردار دلیر و جاودان ایران زمین که دلاورانه در برابر اسکندر ملعون ایستادگی نمود.

چهرزاد : لقب هما دختر بهمن دراز دست است که سی سال پادشاهی کرد.

اردشیر: نام جند تن ازپادشاهان ایرانی به در اصل ارتخشثر بوده است.

فرهود : صداقت و راستی در دین.

اسپیتامس: رهبر قیام ایرانیان در برابر اسکندر وسلوکیان.

مهراب: نام پدر رودابه همسر زال پهلوان ایران زمین.

کارن: از خاندانهای مهم ایرانی

سورن: از خاندانهای مهم ایرانی

اسفندیار: پهلوان اسطوره ای و روئین تن ایران زمین

یوشیتا : پهلوانی از خاندان (( فریان )) نامی اوستائی.

آرتمیس: ملکه هالیکارنوس از ایالات تابع ایران و اولین دریاسالار زن در تاریخ ایران زمین.

کیومرث: در اصل گیومرته بوده به معنای زنده گویای میرا واولین پادشاه اساطیری ایران زمین.

هوشنگ: در اصل هئوشینگهه بوده به معنای کسی که خانه های خوب فراهم می سازد. اولین پادشاه پیشدادی محسوب می شود.

جمشید: در اصل یم  یا  یمه بوده است . پسوند شید به معنای درخشنده است .از پادشاهان اساطیری ایرانی وهندی.

فریدون: در اصل ثریتونه بوده است. پادشاهی که بر ضد ضحاک اهریمن به پا خاست وایران زمین را نجات بخشید.

ایرج: فرزند فریدون از پادشاهان به نام ایرانی در شاهنامه

منوچهر: از پادشاهان به نام شاهنامه واوستا

آرش: یکی از پهلوانان به نام ایرانی که با پرتاب تیری که جانش را در راه آن نهاد ومرز ایران را با توران مشخص ساخت جاودانه شد.

سام: جد رستم پهلوان به نام ایران زمین

سهراب : سرخ روی ، نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانیان بود.

فرامرز: فرزند رستم پهلوان اساطیری ایران زمین

سیاوش: شاهزاده با عصمت ایرانی به معنای دارنده اسب سیاه

کیخسرو: از پادشاهان مشهور ایران در شاهنامه که نامش معنای خوشنامی دارد.

آتوسا:دختر کورش کبیر در اصل هئوتاسه به معنای دختری با پاهای فربه و زیبا بوده است.

ماندانا: دختر آستیاگس  و مادرکورش کبیر

پریسا: به یونانی پریساتیس و پروشات از ملکه های به نام ایران زمین

پوروشا: از اساطیر هندی - ایرانی

آرشام: جد داریوش بزرگ

کاساندانه: همسر باوفای کورش کبیر

میترادات: از سرداران ایرانی

رودابه: همسر زال از زنان شاهنامه

تهمینه: همسر رستم از زنان شاهنامه

آذرمیدخت: دختر خسرو پرویز از ملکه های دوره ساسانی و از معدود زنانی که به پادشاهی رسید.

پورنداخت: دختر خسروپرویز از معدود زنان ایرانی که به مقام پادشاهی رسید.

سیامک: فرزند ارشد کیومرث در شاهنامه

تهمورث: در اصل تخمه اورپه بوده است. پادشاه اساطیری ایران در شاهنامه

ناهید: آناهید ایزد بانوی با شخصیت بسیار برجسته که قدمتی بسیار طولانی وحتی پیش از زردشت دارد.

میترا : میترا یا مهر از ایزدان ایرانی که خدای پیمانها محسوب می شد.

بهرام: ورثرغنه یا بهرام از ایزدان ایرانی که نماد پیروزی ودلاوری بوده است.

سروش: از ایزدان ایرانی به معنای اطاعت ، فرمانبرداری وانضباط است.

اریامن: نام ایزد دوستی پیوند وآرامش ودرمان بخشی است.

پانته آ: همسر آبراداتس پادشاه شوش و زیباترین زن آسیا .داستان کورش وپانته آ اوج داستانهای عاشقانه ایرانی محسوب می شود وعصمت ومردانگی کورش کبیر را به خوبی نشان می دهد.

آریا رمنه : جد اعلای داریوش بزرگ

ارد: پادشاه اشکانی و شکست دهنده رومیان

مهرداد: نام چند تن از پادشاهان به نام اشکانی

تیرداد : از پادشاهان اشکانی

فرهاد: نام چند تن از پادشاهان اشکانی

اردوان : از پادشاهان اشکانی

بلاش: از پادشاهان اشکانی و جمع آوری کننده اوستای نابود شده توسط اسکندر

برزو : بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان

خشایار : قهرمان ، نیرومند،مرد مردان - نام پسر داریوش کبیر هخامنشی

رکسانا: از شاهزاده خانم های دوره هخامنشی

انوشیروان: بزرگترین پادشاه ساسانی به معنای روان همیشه جاوید

مهران: از سرداران به نام عصر ساسانی

ماهیار: از بزرگان دوره ساسانی

ماهداد: از موبدان دوره ساسانی

ماهبود: ازمردان بزرگ دوره ساسانی

خورشیدچهر: نام یکی از پسران زردشت پیامبر

گودرز: از پادشاهان اشکانی و از پهلوانان شاهنامه

گیو: از مردان بزرگ دوره اشکانی و از پهلوانان شاهنامه

شاهین: از سرداران دلیر خسروپرویز پادشاه ساسانی

سرکش: از نوازندگان دوره ساسانی

باربد: از نوازندگان دوره ساسانی

بخت آفرید: از موبدان دوره ساسانی

بامداد : پگاه ، سپیده دم - نام پدر مزدک


بامشاد : کسی که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانیان

ابرسام: وزیر اندیشمند اردشیراول پادشاه ساسانی

زامیاد : از روزهای  سه گانه دوره ساسانی

شیرین: همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

هومان : به معنای نیک اندیش ، نام یکی از سرداران افراسیاب و نیز نام برادر پیران ویسه.

دینگ: از ملکه های مقتدر و مادر هرمزد سوم  و پیروز پادشاهان ساسانی

روزبه: از دانشمندان ایرانی

سوشا: هم خانواده سوشیانت ناجی دین زردشتی

مهرنوش : خورشید جاویدان - یکی از پسران اسفندیار که بدست فرامرز کشته شد.

کتایون : جهان بانو .دختر قیصر روم و مادر اسفندیار.

 راسا : هموارو صاف - نامی کردی

 


رامتین : آرامش تن - موسیقی دان عهد ساسانیان

 


رامش : فراغت ، آسودگی ، راحتی ، نام هیربد زردشتی

 

 

 

 

 


comment نظرات ()