تاریخچه و پیشینۀ سیاسی و اجتماعی ایل ملکشاهی

سلسله مقالات تاریخچه و پیشینۀ سیاسی و اجتماعی ایل ملکشاهی، هفته نامه نجوا، سال چهاردهم، شماره های 502 و 503، یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 و یکشنبه 4 خرداد 1393.

نویسنده: علیرضا اسدی

/ 0 نظر / 51 بازدید