مجلات تاریخی برای ارسال مقاله

از آنجایی که دانشجویان تاریخ برای فرستادن مقالات خود به مجلات مختلف تاریخی احتیاج مبرمی با آدرس، نام، گرند علمی و آدرس الکترونیکی این مجلات داشتند، به درخواست شما عزیزان این جدول را آوردیم. این جدول شامل اطلاعات مجلات معتبری است که در زمینه تاریخ فعالیت می کنند و دانشجویان عزیز می توانند مقالات خود را برای چاپ به آدرس الکترونیکی آنان ارسال کنند.

 

پستالکترونیک

شمارهتماس

سردبیر

رتبهعلمی

نامفصلنامه

ردیف

Buhg.mag@gmail.com

2296986-0584

دکتر امیراکبری

علمی - پژوهشی

پژوهشنامهتاریخ(دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد)

1

Faslnameh.tarikh@gmail.com

08663231020 داخلی 184

دکتر امیر تیموررفیعی

علمی - پژوهشی

فصلنامه تاریخ (دانشگاه آزاد محلات)

2

p.d.tarikh@gmail.com

behnamfar@ut.ac.ir

09125347720

دکتر محمد حسن بهنامفر

علمی - تخصصی

پژوهش درتاریخ(دانشگاه تهران)

3

faslnameh@yahoo.com

0251- 2910105

دکتر حسینمفتخری

علمی - پژوهشی

تاریخ اسلام(دانشگاهباقرالعلوم)

4

jhic@at.ac.ir

02161117318

دکتر احمد بادکوبههزاره

علمی - پژوهشی

تاریخ تمدناسلام

5

tarikh@qabas.net

02512113479

مهدیپیشوایی

علمی - تخصصی

تاریخ در آیینهپژوهش

6

 

02166747815

احمدشرفخانی

فرهنگی ـ تحقیقی ـاجتماعی و تاریخی

وقف میراثجاویدان

7

a_tarikh@noornet.net

2927750-0251

دکتر حسنزندیه

علمی - تخصصی

نامه تاریخپژوهان

8

is_pajoohesh@ihssr.ac.ir

66497561-021

دکتر سید جمالموسوی

 

اسلامپژوهی

9

nh_studies@nazar.ws

44336182-021

علی محمدطرفداری

 

بررسی های نوینتاریخی

10

jihs@ut.ac.ir

02188993016

دکتر محمدباقری

علمی - پژوهشی

تاریخعلم

11

Daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir

03117933097

دکتر حسینمیرجعفری

علمی - پژوهشی

پژوهشهایتاریخی(دانشگاه اصفهان)

12

tarikhpezhoohi@yahoo.com

05118796824

دکتر ابوالقاسمنوعی

علمی - خبری

تاریخ پژوهی (دانشگاهفردوسی مشهد)

13

Nameh_baharestan@majlislib.org

0216953224

نادر مطلبیکاشانی

مطالعات و تحقیقاتنسخه های خطی

نامه بهارستان(مجلسشورای اسلامی)

14

info@iichs.org

02122003469

موسی فقیهحقانی

تخصصی

تاریخ معاصرایران

15

farnameh@persianacademy.ir

02188642339

احمدسمیعی(گیلانی)

علمی - پژوهشی

نامهفرهنگستان

16

ganjineh@nlai.ir

02126403098

دکتر سعید رضایی شریفآبادی

علمی - پژوهشی

گنجینه اسناد(مجلسشورای اسلامی)

17

info@ishistory.ir

02126403007

دکتر علیمحمدولوی

علمی - پژوهشی

پژوهشنامه انجمنایرانی تاریخ

18

pazhuhesh@qabas.net

02512113480

مرتضیصانعی

علمی - تخصصی

پژوهش

19

webmaster@alzahra.ac.ir

02188058908

دکتر علیمحمدولوی

علمی - پژوهشی

تاریخ اسلام وایران(دانشگاه الزهراء)

20

Nh_studies@nazar.ws

02144336182

علی محمدطرفداری

تخصصی

بررسیهای نوینتاریخی

21

majalat@yahoo.com

05412445989

دکتر الهیارخلعتبری

تخصصی

پژوهش های تاریخی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

22

matin@ri-khomeini.ac.ir

0216955731

سید محمد موسویبجنوردی

علمی - پژوهشی

متین(پژوهشکده امامخمینی و انقلاب اسلامی)

23

moskuya@gmail.com

02133743012

دکتر الهیارخلعتبری

تخصصی

مسکویه (دانشگاه آزاداسلامی واحد شهر ری)

24

faslnameh@ir-psri-com

02122040891

هدایت الهبهبودی

تخصصی

مطالعات تاریخی(موسسهمطالعات و پژوهش های سیاسی)

25

sokhantarikh@miu.ac.ir

02517110632

دکتر محمد رضابارانی

علمی - تخصصی

سخن تاریخ(مجتمعآموزش عالی آمام خمینی)

26

shiitestudies@shistu.org

02512804655

رضامودب

علمی - پژوهشی

شیعهشناسی

27

arannews@yahoo.com

04116561163

حسنگلی

تحقیقی - مطالعاتی

آران

28

faslnameh@pte.ac.ir

02188676861

دکتر علیمحمدولوی

علمی - پژوهشی

مطالعات تاریخاسلام(پژوهشکده تاریخ اسلام)

29

Iranhisrory@sbu.ac.ir

02129902449

دکتر عطاءالهحسنی

علمی - پژوهشی

تاریخ ایران(دانشگاهشهید بهشتی)

30

jhss@ut.ac.ir

02166969072

دکتر منصور صفتگل

علمی - پژوهشی

پژوهشهای علومتاریخی(دانشگاه تهران)

31

his.studies@ihcs.ac.ir

02188046891 داخلی 348

دکتر پروین ترکمنیآذر

علمی - پژوهشی

جستارهایتاریخی(فرهنگ سابق)

32

socialhis.studies@ihcs.ac.ir

02188046891 داخلی 264

دکتر شهرام یوسفیفر

علمی - پژوهشی

تحقیقات تاریخاجتماعی

33

history@hfr.ir

02122805324

دکتر شهرام یوسفیفر

علمی - ترویجی

تاریخ روابطخارجی

34

jme@tums.ac.ir

021 66419661

دکتر باقرلاریجانی

علمی - پژوهشی

اخلاق و تاریخپزشکی

35

Ketabemah.tarikh@gmail.com

02166496977

دکتر حبیب الهاسماعیلی

ماهنامه تخصصی نقد وبررسی کتاب

تاریخ وجغرافیا

36

hiq@bou.ac.ir

02512910105

دکتر محسنالویری

علمی - تخصصی

تاریخاسلام

37

ccir@list.ru

 

ابوذر ابراهیمیترکمان

ویژه نامه اسلام ومسلمانان در روسیه

فرهنگروس

38

vakilianahmad@yahoo.com

 

سید احمدوکیلیان

فرهنگی - اجتماعی

فرهنگمردم

39

webmaster@alzahra.ac.ir

02188058908

دکتر علیمحمدولوی

علمی - پژوهشی

تاریخ نگاری وتاریخنگری(دانشگاه الزهراء)

40

submit@jws.ir

88058926، (داخلی 2080) 9-88044051 (021)

دکتر خدیجهسفیری

علمی - پژوهشی

مطالعات زنان(دانشگاهالزهرا)

41

ghanavat@um.ac.ir

05118834909

دکتر اصغرمنتظرالقائم

علمی - پژوهشی

تاریخ و تمدن(دانشگاهفردوسی مشهد)

42

 

info@zamane.info

1-88970840 (021)

علیرمضانی

تخصصی

ماهنامهزمانه

43

yad@bonyadtarikh.com

02122541900

ابوالفضلشکوری

تخصصی

یاد(بنیاد تاریخانقلاب اسلامی ایران)

44

e-tarikh@yahoo.com

6613189 (0511)

دکتر عباس علیتفضلی

علمی - پژوهشی

فقه و تاریختمدن(دانشگاه آزاد مشهد)

45

T.tamadon@ikiu.ir

8371327-8371366

دکتر هادی عالمزاده

علمی ــتخصصی

مطالعات تاریخ و تمدنملل اسلامی(دانشگاه قزوین)

46

 

/ 0 نظر / 159 بازدید