بررسی اجمالی اسناد تاریخی پهلوان موسی خمیس ریاست ایل ملکشاهی

مهر و دستخط و اسناد رسمی پهلوان موسی خمیس ریاست ایل ملکشاهی و سردار سپاه ایران در نبرد و پیروزی بر امپراتوری عثمانی در دوره فتحعلی شاه قاجار

علیرضا اسدی مدرس دانشگاه؛ کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان

هفته نامه ئاریز(کُردی ،فارسی)، سال اول، شماره دوم، دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1396، ص 5

همچنین منتشره در پایگاه تحلیلی کردها

http://www.kordha.ir/?p=9052&tp=F

/ 0 نظر / 64 بازدید