کتیبه حرمسرادر تخت جمشید(DPF)

کتیبه xpf(خشایارشادرپرسپولیس):این کتیبه دوزبانه (فارسی باستان واکدی ) است.متن فارسی باستان آن حاوی48سطر ومشتمل است بر:ستایش اهورامزدامعرفی خشایارشا،ذکری ازداریوش پدر خشایار شا وگشتاسب ،جد وی ، یادآوری اینکه داریوش ازمیان فرزندانش،خشایارشا رابه عنوان شاه برگزیده است ودر پایان دعا به درگاه اهورامزدا.
 
ترجمه متن:
 
بند 1.اهورا مزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که این آسمان را اآفرید،که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید،که خشایار شا را شاه کرد.یک شاه از بسیاری ،یک فرمانروا از بسیاری.
بند2.منم خشایار شا، شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه کشورهای مردم گوناگون،شاه دراین زمین بزرگ ودور ودراز،پسر داریوش هخامنشی.
بند3.خشایارشا می گوید:پدر من داریوش،پدر داریوش ویشتاسب بود.پدر ویشتاسب ارشام بود.هم ویشتاسب وهم ارشام هردو در ان هنگام زنده بودند.اهورامزدا را کام چنین بود که پدر من داریوش را در این زمین شا کرد.چون داریوش شاه شد(بناهای 9باشکوه ساخت.
بند4.خشایار شا می گوید:داریوش را پسران دیگری بودند.همان گونه که کام اهورا مزدا بودپدر من داریوش پس از خود مرا بزرگتری کرد.هنگامی که پدرم از تخت رفت،من به خواست اهورامزدا به جای پدرم شاه شدم.هنگامی که من شاه شدمع(بناهای)
بسیار باشکوه ساختم.من آنچه راکه پدرم کرده پاییدم وکارهای دیگری به آن افزودم.همه انچه راکه من ساختم وپدرم ساخت،به خواست اهورامزدا کردیم.
 
بند5.اهورامزدا مرا وشهریاری مراوکارهایی کرده ام بپایادوآنچه راپدرم ساخته است بپایاد.
/ 0 نظر / 33 بازدید