اشعار حماسی در ارتباط با فتح نامه ایل ملکشاهی و بریدن گوش سپاهیان عثمانی

مه ڵکشای ئاۆ هِنزا تو بیاراۆ خاتِر   ***    گوًاۆ لوًت برین بار سه د قاتِر (وً:و دونقطه)


ملکشاهی را آن هنگام به یاد آور که گوش و بینی به اندازه بار صد قاطر بریدند.

گفتنی است بزرگان ملکشاهی برای درس عبرت دادن به سربازان متجاوز عثمانی گوش راست تمامی اسیرانشان را بریدند و در کف دستشان گذاشته و به پایتخت روانه ساختند.

/ 3 نظر / 43 بازدید
ملکشا

سلام بر بزرگمرد ملکشاهی. درود بر تمامی مردم وطن پرست ملکشاهی

مهدي گرگي زاده

ايمه ملكشاي شيره كر ايمن. ايمه گوش روميه ل، ده بن بريمن روميل هم ،زمانه كرن غلط. تاگوشيليان برين ، ده نام حلت وبال بستو ، قلب خونالي گوشيان كرن وبن، دانانه والي منظور از رومي:(دشمن، يا همان عثماني). ---(والي: پادشاه)----(كرن وبن:اسارت) شعر از مرحوم حمدالله گرگي زاده. پدر بزرگم

مهدي گرگي زاده

ايمه ملكشاي شيره كر ايمن. ايمه گوش روميه ل، ده بن بريمن روميل هم ،زمانه كرن غلط. تاگوشيليان برين ، ده نام حلت وبال بستو ، قلب خونالي گوشيان كرن وبن، دانانه والي منظور از رومي:(دشمن، يا همان عثماني). ---(والي: پادشاه)----(كرن وبن:اسارت) شعر از مرحوم حمدالله گرگي زاده. پدر بزرگم