اقتصاد در عصر هخامنشیان

از اولین مقاله های مرتبط با اقتصاد هخامنشیان که پس از مقاله (زمینه اقتصاد اجتماعی در دوره هخامنشی) مرحوم دکتر ایرج وامقی از اولین پژوهش ها در زمینه خود بود.
عنوان مقاله: اقتصاد در عصر هخامنشیان. فصلنامۀ آموزشی -علمی- تحلیلی و اطلاع رسانی آموزش تاریخ، سال سیزدهم، شماره 45، زمستان 1390/ صص 10-18.
نویسنده: علیرضا اسدی
علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش
مدیر مسئول: محمد ناصری
سردبیر: دکتر عبدالرسول خیراندیش
مدیر داخلی: مسعود جوادیان
هیئت تحریریه: دکتر فرج الله احمدی، دکتر حسین احمدی، دکتر عطاالله حسنی، دکتر عبدالرسول خیراندیش، دکتر نیره دلیر، دکتر نصرالله صالحی، دکتر حسین مفتخری، دکتر طوبی فاضلی پور، مسعود جوادیان
www.noormags.ir/…/articlepage/997185/اقتصاد-در-عصر-هخامنشیان
http://www.ensani.ir/fa/content/305122/default.aspx
www.roshdmag.ir/fa/article/4097

/ 0 نظر / 54 بازدید