فتح نامۀ ایل ملکشاهی

عنوان مقاله: فتح نامۀ ایل ملکشاهی. فصلنامۀ آموزشی -علمی- تحلیلی و اطلاع رسانی آموزش تاریخ، سال هجدهم، شماره 63، پاییز 1395/ صص 70-78.

مقاله برگزیده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نویسنده: علیرضا اسدی
علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش
مدیر مسئول: محمد ناصری
سردبیر: دکتر عبدالرسول خیراندیش
مدیر داخلی: مسعود جوادیان
هیئت تحریریه: دکتر فرج الله احمدی، دکتر حسین احمدی، دکتر عطاالله حسنی، دکتر عبدالرسول خیراندیش، دکتر نیره دلیر، دکتر نصرالله صالحی، دکتر حسین مفتخری، دکتر طوبی فاضلی پور، مسعود جوادیان
و همچنین منتشره در انجمن
Local History of Iran
هیئت تحریریه
مدیر مسئول: دکتر مرتضی نورائی
سردبیر: دکتر ولی‌الله مسیبی
مدیر اجرایی: دکتر سمیه سادات سجادی
هیئت موسس انجمن تاریخ محلی
http://www.ensani.ir/fa/mags/hi-frat/magazines.aspx

http://www.roshdmag.ir/…/70.77%20from%20(95-96)%20MATN%20TA…

http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/…/fa/2016/8/1285.pdf

http://www.localhistory.ir/arti…/Conquered_tribe_malekshahi/

http://www.ilamiha.ir/news/3364/

http://oerp.ir/article/1395/4054

 مقاله برگزیده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش

/ 0 نظر / 70 بازدید