اشعاری از مرحوم حمدالله گرگی زاده در وصف پیروزی ایل ملکشاهی بر امپراتوری عثمانی

ایمه ملکشای شیره کر ایمن.        ایمه گوش رومیه ل، ده بن  بریمن رومیل زمانه، هم کرن   غلط.         تاگوشیلیان برین ،   ده نام حلت وبال  بستو ، قلب خونالی         گوشیان کرن وبن، دانانه والی

   منظور از رومی:(دشمن، یا همان عثمانی).   ---(والی: پادشاه)----(کرن وبن:اسارت)

معنای شعر: ما شیر مردهای ملکشاهی هستیم. ما گوش های سپاهیان رومی(عثمانی) را بریدیم. رومی های زمانه (عثمانی ها) غلط کردند که به فکر تجاوز به ایران افتادند که در مراتع حلت ( زمین های گرمسیر ملکشاهی)  شکست خوردند  و  به اسارت گرفته شدند و گوش هایشان بریده شد.

 
/ 0 نظر / 76 بازدید