اشعاری در ارتباط با آزادگی و آزادی طلبی رستم پهلوان اساطیری ایران

کیکاوس پادشاه اساطیری ایران از جمله شاهان زودخشم و سبک مغز به حساب می آمد. روزی او نامه ای را برای رستم سپهسالار سپاه ایران فرستاد و از او خواست که خود را برای نبرد با تورانیان آماده سازد و هر چه سریع تر به دربار بیاید. اما به واسطه مشکلاتی رستم دیر به دربار حاضر شد. همین بهانه کافی بود که کیکاووس از رستم خشمگین شود و با او به تندی رفتار نماید و از توس پهلوان بخواهد تا رستم را از دربار خارج نماید. دراینجا ما با زیباترین اشعار شاهنامه در باب آزادگی و آزادمردی رستم پهلوان دلیر ایرانی و از زبان او روبرو می شویم.

بشد طوس و دست تهمتن گرفت         بدو مانده پرخاش جویان شگفت

که از پیش کاووس بیرون برد                 مگر کاندر آن تیزی افسون برد

تهمتن برآشفت با شهریار                   که چندین مدار آتش اندر کنار           

 همه کارت از یکدگر بدترست               ترا شهریاری نه اندرخورست

تو سهراب را زنده بر دار کن                  پرآشوب و بدخواه را خوار کن

بزد تند یک دست بر دست طوس          تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس

ز بالا نگون اندرآمد به سر                      برو کرد رستم به تندی گذر

به در شد به خشم اندرآمد به رخش        منم گفت شیراوژن و تاج‌بخش

چو خشم آورم شاه کاووس کیست         چرا دست یازد به من طوس کیست

زمین بنده و رخش گاه من‌ست               نگین گرز و مغفر کلاه من‌ست

شب تیره از تیغ رخشان کنم                  به آورد گه بر سرافشان کنم

سر نیزه و تیغ یار من‌اند                         دو بازو و دل شهریار من‌اند

چه آزاردم او نه من بنده‌ام                       یکی بندهٔ آفریننده‌ام

/ 1 نظر / 49 بازدید
فروشگاه اینترنتی آوش

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶………….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´